Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

Ogłoszenie o konkursie na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT
DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NADARZYNIE, UL. SITARSKICH 3

działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.). ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane przez SPGZOZ Nadarzyn w zakresie badań diagnostyki laboratoryjnej.

 1. Do konkursu mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą wymienione w art. 4 i 5 Ustawy odziałalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011r. wraz z późn zm. oraz spełniające wymagania określone w warunkach szczegółowych konkursu.
 2. Oferent powinien zapoznać się:
  • ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych;
  • wzorem formularza ofertowego;
  • projektem umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych,
  • specyfikacją i wymaganiami dodatkowymi,
  • projektem umowy powierzenia przetwarzania danych.
  Komplet dokumentów dostępny jest w siedzibie SPGZOZ Nadarzyn ul. Sitarskich 3 w godzinach 08:00-18:00 oraz na stronie internetowej SPGZOZ Nadarzyn www.zoznadarzyn.pl.
 3. Czas trwania umowy – od dnia 08.12.2019 r do dnia 07.12.2024 r.
 4. Oferty w formie pisemnej i zamkniętych kopertach należy składać w siedzibie Udzielającego zamówienia w Nadarzynie, ul. Sitarskich 3, do dnia 02.12.2019 r., do godz. 09:00.
 5. Na kopercie należy umieścić napis: ”Oferta na świadczenie usług badań diagnostyki laboratoryjnej – nie otwierać przed godz. 09:15 do dnia 02.12.2019 r.”
 6. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie SPGZOZ Nadarzynie w dniu 02.12.2019 r o godz. 09:15.
 7. Rozstrzygnięcia konkursu dokona właściwa Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.
 8. Kryteria wyboru oferty:
  • cena realizacji zamówienia –70%,
  • zobowiązanie do uruchomienia dodatkowego punktu pobrań na terenie gminy Nadarzyn w lokalizacji uzgodnionej i zaakceptowanej przez Zamawiającego wciągu 3 miesięcy od daty wskazania takiej potrzeby przez Zamawiającego zgodnie ze wymaganiami określonymi w załączniku nr 4 – 15 %, ;
  • udostępnienie pojazdu do pobierania materiału w domu pacjenta, zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 4 – 10%;
  • dostarczenie do siedziby Zamawiającego 4 urządzeń chłodniczych – wraz z systemem monitorowania temperatury z funkcją powiadamiania zdalnego via sms w przypadku rejestracji temperatury poza dopuszczalnym zakresem, zgodnie ze specyfikacją określoną w załączniku nr 4 – 5%.
 9. O wynikach rozstrzygnięcia konkursu zostaną powiadomieni na piśmie oferenci, którzy złożyli oferty w postępowaniu konkursowym oraz rozstrzygnięcie ofert zostanie opublikowane na stronie internetowej SPGZOZ w Nadarzynie www.zoznadarzyn.pl.
 10. Oferent będzie związany złożoną ofertą prze okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 11. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie zastrzega sobie prawodo unieważnienia konkursu ofert w przypadku wystąpienia przesłanek opisanych w art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r o świadczeniach opieki zdrowotnejfinansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) W toku postępowania konkursowego, Oferentowi przysługuje prawo składania środków odwoławczych dotyczących konkursu zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2190, z późn. zm.).

Podpisał:
Dyrektor
SPGZOZ Nadarzyn

Adam Chustecki

Pliki do pobrania:

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla Pacjentów zadeklarowanych do SPG ZOZ w Nadarzynie dostępna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy:

 • SPZZOZ w Pruszkowie, ul. Andrzeja 23, tel. 22 758 67 14;
 • MAZOWIECKIE CENTRUM REHABILITACJI STOCER Sp. z o.o., ul. Powstańców 7 lok U2, tel. 22 888 29 20
  (UWAGA! Dostępny także pediatra – nie we wszystkie dni tygodnia, upewnić się przed wizytą).
 • Teleplatforma Pierwszego Kontaktu pod nr tel. 800 237 200
Skip to content Click to listen highlighted text!