Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

Praktyki studenckie

Praktyki kierowane są do studentów objętych ramowym programem kształcenia zawodowego. Dają szansę na zdobycie doświadczenia zawodowego oraz doskonalenia umiejętności praktycznych w połączeniu ze zdobytą wiedzą w trakcie studiów.

Podczas praktyk student poznaje specyfikę pracy komórki organizacyjnej oraz podstawy funkcjonowania SPG ZOZ w Nadarzynie. Opiekunowie praktyk wskazują kierunki działań i przekazują najistotniejsze informacje dotyczące przyszłego zawodu.

Zgoda na odbycie praktyk

Do odbycia praktyk student może przystąpić dopiero po uzyskaniu zgody Dyrektora, dostarczeniu kompletu dokumentów i odbyciu szkolenia BHP przeprowadzonego w SPG ZOZ w Nadarzynie.

Nadzór dydaktyczno-merytoryczny nad realizacją praktyk sprawuje Bezpośredni Przełożony komórki organizacyjnej lub osoba przez niego wyznaczona.

Formalności wstępne i obsługę organizacyjno-biurową zapewnia Dział Kadr i Płac
w SPG ZOZ w Nadarzynie.

Aby uzyskać zgodę na rozpoczęcie praktyk należy:

  1. złożyć do Dyrekcji SPG ZOZ w Nadarzynie podanie z prośbą o przyjęcie na praktykę (min. 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia praktyki). Podanie powinno zawierać dane teleadresowe praktykanta, termin rozpoczęcia i zakończenia praktyk.
  2. do podania dołączyć niezbędne dokumenty:
    • Skierowanie z Uczelni;
    • Program praktyki;
    • Książeczka zdrowia;
    • Kopia polisy OC jeżeli student takową posiada.

3. Na podstawie dostarczonej dokumentacji dyrektor lub jego zastępca podejmuje decyzję 
o możliwości rozpoczęcia praktyki w SPG ZOZ w Nadarzynie. 

4. W przypadku uzyskania pozytywnej decyzji o odbyciu praktyk dyrektor lub jego zastępca:

wyznacza termin praktyki, opiekuna, przekazuje stosowną informację do opiekuna, osoby odpowiedzialnej za szkolenia BHP, kadr, administratora bezpieczeństwa informacji, praktykanta
(z zachowaniem formy pisemnej).  

5. W przypadku uzyskania negatywnej decyzji o odbyciu praktyk dyrektor lub jego zastępca przekazuje informację do praktykanta przy zachowaniu formy pisemnej.

Przed rozpoczęciem praktyki student obowiązany jest ukończyć szkolenie BHP, zapoznać się instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego obiektów Zakładu, z regulaminami obowiązującymi na terenie SPG ZOZ w Nadarzynie, a w szczególności z regulaminem organizacyjnym i polityką bezpieczeństwa informacji. 

Rozpoczęcie praktyki możliwe jest wyłącznie po złożeniu kompletu stosownych oświadczeń 
i otrzymaniu niezbędnych upoważnień.Skip to content Click to listen highlighted text!