Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

ZAKUP SPEKTRALNEGO TOMOGRAFU OKULISTYCZNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE

ZAKUP SPEKTRALNEGO TOMOGRAFU OKULISTYCZNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV: 33115000-9 Urządzenia do tomografii
33100000-1 Urządzenia medyczne

1. Przedmiotem zamówienia jest : Zakup, dostawa oraz montaż (uruchomienie) spektralnego tomografu okulistycznego dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa specyfikacja techniczna stanowiąca załącznik nr 4 do SWZ oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
3. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt.

Załączniki

ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy DOC

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu DOC

Załącznik nr 3 – Specyfikacja techniczna DOC

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o wykonaniu umowy

Skip to content Click to listen highlighted text!