Centrala Nadarzyn i Młochów: 22 739 48 40
search

ZAKUP LASERU OKULISTYCZNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE

ZAKUP LASERU OKULISTYCZNEGO DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE

Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-27951cd0-bccb-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień CPV:
CPV: 33124100-6 Urządzenia diagnostyczne

1. Przedmiotem zamówienia jest : Zakup, dostawa oraz montaż (uruchomienie) laseru okulistycznego dla Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opis techniczny stanowiący załącznik nr 4 do SWZ oraz projekt umowy stanowiący załącznik nr 3 do SWZ.
3. Wykonawca udzieli co najmniej 24 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt.
4. Przedmiot umowy obejmuje następujące czynności:

 • a. dostawa oraz instalacja, uruchomienie i przekazanie Zamawiającemu sprzętu medycznego w stanie gotowym do
  użytkowania.
 • b. przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji niezbędnej do prawidłowego
  funkcjonowania sprzętu,
 • c. wykonywanie zobowiązań w okresie gwarancji z tytułu usuwania usterek, napraw, wymiany części sprzętu wraz z
  obowiązkowymi przeglądami technicznymi z częstotliwością zalecaną przez producenta wyposażenia,
 • d. wykonywanie innych czynności niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia określonych w specyfikacji warunków
  zamówienia, załącznikach do specyfikacji i ofercie Wykonawcy.

5. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz ze sprzętem:
– paszport techniczny z wpisem o przeprowadzonej instalacji i uruchomieniu oraz datą następnego przeglądu,
– kartę gwarancyjną,
– deklarację CE lub inny dokument dopuszczający przedmiot umowy do obrotu,
– instrukcje obsługi w języku polskim – 1 egzemplarz w formie papierowej, 1 egzemplarz w formie elektronicznej
– instrukcje/zalecenia dotyczące mycia i dezynfekcji,
– niezbędną dokumentację zawierającą zalecenia dotyczące konserwacji, wykonania przeglądów, pomiarów bezpieczeństwa elektrycznego, o ile dotyczy, wykaz punktów serwisowych wraz z ustalonymi zasadami kontaktowania,
– licencje na oprogramowanie zainstalowane w sprzęcie (jeśli wymagane),
Dokumenty w/w muszą być sporządzone w języku polskim.
6. Na mocy art. 99 ust. 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych w przypadku zastosowania do opisu przedmiotu zamówienia, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę Zamawiający dopuszcza składanie ofert na opisany asortyment lub równoważny. Poprzez równoważność Zamawiający rozumie zaoferowanie towaru o tych samych parametrach technicznych, funkcjonalności i właściwościach, ale innego producenta.
7. Na podstawie art. 101 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Załączniki:

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu

Załącznik nr 3 – Opis techniczny

Załącznik nr 4 – Projekt umowy

Odpowiedź na zapytania 13.03.2023

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Skip to content Click to listen highlighted text!