Priorytetem dla Nas jest hasło: Pracownik zdrowy, bowiem to pracownik wydajny.  

Zdrowie pracowników jest wartością chronioną również przez państwo, które wprowadza w tym zakresie bardzo konkretne uregulowania prawne. W Polsce kwestie te reguluje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn: Dz.U. 1998 Nr 21, poz. 94 ze zm.) Obowiązek zapewnienia pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nałożony jest na pracodawcę.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 roku o służbie medycyny pracy, pracodawca powinien zapewnić swoim pracownikom profilaktyczną opiekę medyczną, zawierając umowę z wybraną placówką medyczną.

Obowiązek ten obejmuje szereg norm i zasad, których przestrzeganie ma ograniczyć niekorzystny wpływ czynników, występujących w środowisku pracy, na zdrowie i życie pracownika. Zasady bezpiecznej i higienicznej pracy zostały określone zarówno w Kodeksie, jak i w przepisach wykonawczych. Obejmuje m.in. obowiązek poddawania pracowników profilaktycznym badaniom lekarskim.

Należy pamiętać o tym, że BADANIA PROFILAKTYCZNE MOGĄ BYĆ WYKONYWANE TYLKO PRZEZ LEKARZY POSIADAJĄCYCH ODPOWIEDNIE, DODATKOWE KWALIFIKACJE.

W aktualnym stanie prawnym orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy w warunkach jakie występują na konkretnym stanowisku, stanowi warunek dopuszczenia pracownika do pracy.

Obowiązują następujące rodzaje badań profilaktycznych:

  1. Badania wstępne, tj. wykonywane przed podjęciem zatrudnienia u danego pracodawcy, a także w przypadku każdorazowej zmiany stanowiska pracy, jeśli zmiana ta łączy się z występowaniem innych czynników narażenia.

  2. Badania okresowe, wykonywane systematycznie w przedziałach czasu uwzględniających warunki pracy na danym stanowisku oraz ocenę stanu zdrowia pracownika.

  3. Badania kontrolne, wykonywane po 30-dniowej nieobecności w pracy z powodu choroby.

Szczegółowy zakres badań dla poszczególnych grup ryzyka zawodowego został określony
w rozporządzeniu Ministra Pracy i Opieki Socjalnej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych
w Kodeksie pracy (Dz.U. Nr 69, poz. 332).

Jeśli chcą Państwo zapewnić swoim Pracownikom profesjonalną, przyjazną opiekę medyczną, prosimy o zapoznanie się z proponowanym wachlarzem naszych usług zawartych w ofercie.