Dokumentacja medyczna udostępniana jest na wniosek pacjenta lub osoby upoważnionej.

INFORMACJA O WYSOKOŚCI OPŁAT ZA DOKUMENTACJĘ MEDYCZNĄ

  •  0 zł 34 gr   za 1 stronę kserokopii;

  •  9 zł 73 gr   za 1 stronę odpisu;

  •  1 zł 95 gr   na elektronicznym nośniku danych.

Podstawa prawna: art. 28. pkt 1 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta wraz z późn. zm. (Dz.U. 2012.159)