Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy mają prawo do złożenia ustnej albo pisemnej skargi na nienależyte udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz inne nieprawidłowości w Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.

Dyrektor SPGZOZ w Nadarzynie przyjmuje interesantów:
w środy w godzinach 16:00-18:00

Skargi można składać w:

  1. Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.

Skargi i wnioski przyjmuje:

Zastępca dyrektora SPGZOZ w Nadarzynie

W biurze SPGZOZ we wtorki w godz. 10:00-12:00

 

  1. Biuro Rzecznika Praw Pacjenta:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta

01-171 Warszawa

Młynarska 46

Tel 22 532 82 50 Fax 22 532 82 30

e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl

Infolinia Recznika Praw Pacjenta tel. 800 190 590

czynna od pn do pt w godz. 9:00-21:00

  1. Narodowy Fundusz Zdrowia

Mazowiecki Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

Dział Obsługi Świadczeniobiorców

00-613 Warszawa

Chałubińskiego 8

e-mail: skargi@nfz-warszawa.pl