Profilaktyka odgrywa ogromna rolę w życiu pacjenta. Większość placówek medycznych stawia przede wszystkim na profilaktykę, a dopiero później na leczenie. Powstaje wiele programów skierowanych do pacjenta w trosce o Jego zdrowie.

Kryteria doboru oddziaływań profilaktycznych

Termin profilaktyka jest bardzo popularny w XXI wieku, kiedy kładziony jest nacisk przede wszystkim na zapobieganie chorobom, ponieważ jest to bardziej ekonomiczne niż leczenie chorób. Profilaktyka polega na stosowaniu różnych środków zapobiegawczych w celu niedopuszczenia do wypadków, uszkodzeń, katastrof itp. Według definicji encyklopedycznej i słownika profilaktyka rozumiana jest jako działania        
 i środki, które stosowane są w celu zapobiegania chorobom. To także wszelkiego rodzaju sposoby i działania zabezpieczające przed szkodami, wypadkami oraz likwidacja przyczyn powstawania wszelkich niekorzystnych zjawisk . Profilaktyka oraz jej działanie skupiają się wokół dwóch istotnych grup czynników odpowiedzialnych za zachowanie jednostki, do których zalicza się:

  • czynniki ryzyka –  cechy i sytuacje sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych,
  • czynniki chroniące – cechy, sytuacje i warunki zwiększające odporność na działanie czynników ryzyka.

Zadaniem profilaktyki jest podjęcie działań zmierzających do wzmocnienia czynników chroniących, a osłabienia czynników ryzyka. Działania profilaktyczne różnią się od siebie w zależności od czynników decydujących o ich odbiorze. Działania profilaktyczne dobierane są według stopnia narażenia na dysfunkcje. Podstawowe kryterium określenia stopnia zagrożenia umożliwia przede wszystkim występowanie problemów oraz ich głębokość i liczbę . Wszelkie próby oszacowania stopnia zagrożenia skupiają się na:

a. występowaniu zachowań nieprawidłowych,

b. wielkości zaburzeń zachowania,

c. częstości występowania zachowań nieprawidłowych,

d. czynnikach towarzyszących zachowaniu nieprawidłowemu.

Wielu teoretyków dokonuje podziału na dwie grupy: grupę niskiego ryzyka oraz grupę podwyższonego ryzyka. Do pierwszej grupy zalicza się osoby, które jeszcze nie podejmują jakichkolwiek zachowań ryzykownych, są przed inicjacją. Natomiast w grupie podwyższonego ryzyka wyróżnia się trzy podgrupy:

1. grupę bardzo wysokiego ryzyka – osoby, które podejmują liczne
i poważne zachowania ryzykowne,

2. grupę wysokiego ryzyka – osoby, u których występują dwa lub trzy typy zachowań ryzykownych,

3. grupę umiarkowanego ryzyka – osoby, u których występują pojedyncze zachowania ryzykowne .

Podejmując działania profilaktyczne należy najpierw przeprowadzić diagnozę, aby móc zastosować właściwe środki. Poziom oddziaływań profilaktycznych powinien być dostosowany do stopnia ryzyka występującego w populacji objętej oddziaływaniami.

             Dyrektor oraz pracownicy SPG ZOZ Nadarzyn w trosce o pacjenta opracowują corocznie kalendarz badań profilaktycznych, który upubliczniany jest już na początku roku, aby każdy pacjent korzystający z usług przychodni mógł zaplanować swoją indywidualną ścieżkę badań. Kalendarz badań profilaktycznych obejmuje:

  1. Programy profilaktyczne realizowane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
  2. Programy profilaktyczne realizowane z funduszy Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie.
  3. Komercyjne programy profilaktyczne.

Zgodnie z założeniem przychodni w Nadarzynie najważniejsza jest profilaktyka oraz promowanie zdrowego trybu życia, stąd ogromny nacisk na realizację wszelkich programów profilaktycznych.