DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ
W NADARZYNIE, UL. SITARSKICH 3
działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. Nr, 112, poz.654 wraz z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2004 nr 210 poz. 2135 wraz z późn. zm.) ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne realizowane przez SPG ZOZ w Nadarzynie w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej przez lekarza specjalistę chorób wewnętrznych (1 lekarz) w wymiarze do 120 godzin pracy miesięcznie.